legaat / duolegaat

Ze zeggen: 'Geld maakt niet gelukkig'. Maar wie gul is, kan ervaren: 'Geld schenken maakt gelukkig'. Giften maken het verschil in onze werking!

Zo neemt u ons op in uw testament

Een legaat is een schenking van (on)roerende goederen via een testament. U kan het geven aan een persoon of aan een vereniging die gerechtigd is om legaten te aanvaarden. Goed nieuws: U kan van De Ark Antwerpen uw erfgenaam maken!

Een testament schrijft u eigenhandig of laat u schrijven door een notaris. In het testament moet duidelijk vermeld worden wie u als begunstigde wil opnemen. De vermelding voor De Ark Antwerpen luidt: de verening zonder winstoogmerk 'De Ark-Gemeenschap Antwerpen', met zetel te 2530 Boechout, Sportveldlaan 21; ondernemingsnummer: 0458.809.703.

U wilt iets nalaten aan een goede doel waarin u gelooft, "Maar", denkt u, "dan blijft minder van mijn erfenis over voor mijn favoriete nachtje ...". Dat is niet noodzakelijk het geval! Danzij het duo-legaat kan hij of zij evenveel krijgen (of zelfs meer), terwijl u toch het goede doel steunt.

Minder successierechten betalen dankzij De Ark Antwerpen

Bij een overlijden moeten de erfgenamen successierechten betalen op het volledige vermogen van de overledene. Dat kan een stevige streep door de rekening zijn, want de successierechten kunnen afhankelijk van de graad van verwantschap zeer hoog oplopen.

De techniek van het duo-legaat kan fiscaal bijzonder interessant zijn als je als erflater iets wil nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen. Bij een duo-legaat laat de erflater een deel van zijn bezittingen na aan een goed doel en een ander deel aan zijn erfgenamen. Het wetboek van Successierechten bepaalt dat men een persoon als erfgenaam kan aanstellen, zonder dat deze successierechten dient te betalen, op voorwaarde dat een ander persoon of vereniging de successierechten voor zijn rekening neemt.

U laat een deel van uw vermogen na aan uw erfgenamen en een deel aan De Ark Antwerpen. Als tegenprestatie betalen wij alle successierechten, ook op het deel van uw erfgenamen. Door De Ark Antwerpen op te nemen in uw testament, steunt u onze werking en is dit voor uw erfgenamen fiscaal bijzonder aantrekkelijk.

De voorwaarden

Een duo-legaat moet voldoen aan drie voorwaarden:

  • Er moet een testament opgesteld zijn.
  • Er moet een legaat zijn ten voordele van één of meerdere personen.
  • Er moet een tweede legaat zijn ten voordele van een erkende organisatie (bv. De Ark Antwerpen), die verplicht is alle successierechten van de eerste persoon te betalen.

 

 

Meer info? U kan steeds contact opnemen met onze administratie via info@arkantwerpen.be of Tel. 03 460 37 10.

Ze zeggen: 'Geld maakt niet gelukkig'. Maar wie gul is, kan ervaren: 'Geld schenken maakt gelukkig'. Giften maken het verschil in onze werking!